Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompaniet

L'ancienne colonie suédoise de S:t Barthélemy et son histoire.

Modérateurs : suede, chager, Modérateurs

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 29 avr. 2011 18:44

en ce cas c'est peut-être cette traduction précédente qui demande à etre confirmée ?
[133] Lettre des représentants à la Chambre du Commerce, jointe à une lettre au Roi du 19 Novembre 1793.
[133] Deputerades skrivelse bifogad kommerskoll, skrivelse till Kungl. Maj:t den 19 nov. 1793.

donc, au final :wink:
Kommerskollegium anslöt sig i sitt uttalande till Kungl. Maj :t[134] till deputerades uppfattning, att det var olämpligt att tilldela svenska agenter och konsuler pass och fribrev. I detta fall ställde man sig speciellt avvisande också av den anledningen, att det fanns skäl befara, att Röhl & Hansens handelsexpeditioner till afrikanska kusten "kunde stadna blott i den för uplyste nationer så förhatelige slaf-handelen". Vid detta sammanträde presiderade Liljencrantz, som ju bevisligen tidigare intagit en rakt motsatt inställning till slavhandeln.[135] Denna plötsligt uppkomna, enhetliga front mot svensk slavhandel, som ju är särskilt anmärkningsvärd hos Liljencrantz både på grund av hans framskjutna ställning och av hans tidigare uttalanden i motsatt riktning, synes stödja antagandet, att orsaken varit hänsyn till den unge kungen. De humanitära motiv, som saknades i direktionens skrivelse till Röhl & Hansen, där deras utelämnande var naturligt, skjutas däremot fram av grosshandelssocietetens deputerade och kommerskollegium.
Den 1 maj 1794 föredrogs Röhl & Hansens ansökan i konselj inför hertig Karl. Denne fann kommerskollegii avstyrkande väl motiverat, varför Röhl & Hansens ansökan avslogs.[136] I samband med frågans behandling i konseljen tycks dock någon röst ha höjts för bifall till Röhl & Hansens begäran. En anonym, odaterad lapp har lagts till handlingarna i frågan,[137] vari framhålles, att Röhl icke hade lön som agent. Det var dessutom ej större anledning förmoda, att Röhl skulle missbruka sina svenska dokument, än att andra skulle göra det. Mom. 1 i kungliga brevet av den 12 mars 1790 rörande S :t Barthélemys förvaltning uppmuntrade direkt slavhandeln, men varken kompaniet eller någon enskild svensk handlande hade hitintills börjat någon dylik handel. Röhl & Hansen ämnade nu uppfylla Kungl. Maj :ts höga avsikt, varför deras ansökan borde beviljas.
Jacob Röhl och Adolf Fredric Hansen tyckas sedan ha fortsatt sin slavhandel. Den förre flyttade dock 1795 till Sverige, men A. Th. Goes berättar om Hansen, att denne befraktade egna slavfartyg, och att han hade en slavbod vid Östra Strandgatan i Gustavia. Enligt Goes förtjänade Hansen mycket pengar på denna handelsgren, och hans huvudbok skulle ha uppvisat en årlig omsättning på 1/2 miljon piastres gourdes.[138]


[134] Kommerskoll, registratur, skrivelse till Kungl. Maj:t den 19 nov. 1793
[135] Ovan s. 140.
[136] Konseljprot. i inrikes civila ärenden den 1 maj 1794, mom. 6.
[137] Bilagd kommerskoll, skrivelse till Kungl. Maj:t den 19 nov. 1793.
[138] Ymer 1882, s. 156.
votre traduction :

La Chambre de Commerce, dans sa déclaration au Roi[134], s'est ralliée à la position des représentants, à savoir qu'il était inapproprié de délivrer aux agents et consuls suédois des passeports et des lettres de libre circulation. Dans ce cas précis, les réserves particulières que l'on émettait avaient aussi comme motif que l'on avait des raisons de craindre que l'expédition de commerce de Röhl & Hansen sur les côtes de d'Afrique "ne débouche sur le commerce des esclaves, si réprouvé par les nations éclairées". Le président de cette réunion était Liljencrantz, qui avait auparavant, comme on peut le montrer, pris une position radicalement opposée sur la question du commerce des esclaves.[135] Ce front uni et soudain contre la traite négrière suédoise, qui chez Liljencrantz est particulièrement remarquable en raison à la fois de son statut privilégié et de ses déclarations antérieures dans une direction opposée, semble conforter l'hypothèse que la cause en était l'égard dû au jeune roi. Les motifs humanitaires, non exprimés dans la lettre de la direction à Röhl & Hansen, où leur omission était naturelle, sont par contre mis en avant par les représentants de la société de commerce en gros et la chambre de commerce.
Le 1er mai 1794 fut présentée la demande de Röhl & Hansen au Conseil en présence du duc Charles. Celui-ci trouva le refus de la chambre de commerce fort motivé, ce qui conduisit au rejet de la demande de Röhl & Hansen.[136] Mais dans le cadre de la discussion de cette question au Conseil, une voix semble cependant s'être élevée en faveur de la demande de Röhl & Hansen. Une note anonyme et non datée a été ajoutée aux documents en question,[137] note d'où il ressort que Röhl ne touchait pas de salaire en tant qu'agent. Il n'y avait d'autre part pas davantage de raison de supposer que Röhl ferait un mauvais usage de ses documents suédois que ne le ferait une autre personne. Le par. 1 de la lettre royale du 12 mars 1790 concernant l'administration de Saint-Barthélemy était un encouragement direct au commerce des esclaves, mais ni une compagnie, ni aucune personne privée du commerce suédois n'avait jusqu'à présent commencé le moindre commerce. Röhl & Hansen avaient maintenant l'intention d'accomplir la Haute volonté de sa Majesté, et pour cette raison leur demande devait leur être accordée.
Jacob Röhl et Adolph Fredric Hansen semblent donc avoir continué leur commerce d'esclaves. Le premier déménagea cependant en Suède en 1795, mais A. Th. Goes dit à propos de Hansen que celui-ci armait des navires négriers pour son compte et qu'il avait un magasin d'esclaves rue Östra Strandgatan à Gustavia. Selon Goes, Hansen gagnait beaucoup d'argent dans cette branche du commerce, et ses livres de compte montraient, dit-il, un chiffre d'affaire annuel de 1/2 million de piastres gourdes.[138]


[134] Chambre de Commerce, registre, lettre au Roi du 19 Novembre 1793.
[135] Voir p. 140.
[136] Procès-Verbal du Cabinet des affaires civiles internes du 1er mai 1794, par. 6.
[137] Pièce jointe à la lettre de la Chambre de Commerce au Roi du 19 Novembre 1793.
[138] Ymer, 1882, p. 156.
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 30 avr. 2011 15:56, modifié 3 fois.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3176
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 30 avr. 2011 08:46

[133] Deputerades skrivelse bifogad kommerskoll, skrivelse till Kungl. Maj:t den 19 nov. 1793 = Lettre des délégués jointe à la lettre de la C du C à sa Majesté Royale le etc.

Fin :

Jacob Röhl et Adolph Fredric Hansen semblent donc avoir continué leur commerce d'esclaves. Le premier déménagea cependant en Suède en 1795, mais A. Th. Goes dit à propos de Hansen que celui-ci affrétait/armait des navires négriers pour son compte et qu'il avait un magasin d'esclaves rue Östra Strandgatan à Gustavia. Selon Goes, Hansen gagnait beaucoup d'argent dans cette branche du commerce, et ses livres de compte montraient, dit-il, un chiffre d'affaire annuel de 1/2 million de piastres gourdes.[138]

:smilie_flagge12:

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 30 avr. 2011 16:34

vous faites un sacré boulot... j'ai corrigé directement dans la synthèse ci-dessus :wink:

la boucle est ainsi bouclée s'agissant precisemment de ce chapitre (6. Le commerce des esclaves. p 220-226) puisque la fin avait déjà été traduite quand ce sujet a été ouvert (en aout 2008, pour la retrouver voir ici)


si vous êtes d'accord et toujours en forme, nous pourrions peut-être reprendre le chapitre 14 "La position des Suédois concernant le commerce des esclaves entre les années 1780 et 1787" (p 139-143) pour le compléter ? vous en aviez déjà traduit une partie (p. 140) cf. synthèse ici

ce chapitre commence en fait ainsi, puis vient la traduction déjà faite que nous pourrons rajouter par la suite :
14- Svenskarnas inställning till slavhandeln under 1780-talet fram till 1787.

Genom att Sverige fått fast fot i Västindien, tvingades regeringen att taga ställning för eller emot slavhandeln, över hela den civiliserade världen hade vid denna tid en kraftig reaktion mot människohandeln uppstått. Denna rörelse inspirerades av rent humanitära känslor, som stundom parades med en idealisering i rousseauansk anda av de primitiva negrerna.
I Amerika hade slavhandelns motståndare, de s. k. abolitionisterna, vilka utgått från kväkarna, redan under frihetskriget börjat sammansluta sig, men först 1808 nådde detta parti sin första stora seger, då handeln med slavar förbjöds av kongressen. I Europa var kejsar Josef II en föregångsman på detta område, då han 1782 förklarade sig emot slavhandeln,[173] och 1794 avskaffades den för Frankrikes vidkommande. För England spelade slavhandeln en större ekonomisk roll än för något annat land, och det är därför naturligt, att denna handelsgren först efter en intensiv kamp skulle kunna avskaffas inom det brittiska väldet. Men en mäktig rörelse under ledning av Thomas Clarkson och Wilberforce arbetade oförtrutet härför, och 1807 avskaffades den engelska slavhandeln officiellt. Vid Wienkongressen 1815 enades man om en deklaration till förmån för slavhandelns avskaffande.

[173] W. Cunningham, The growth of english industry and commerce, 2, s. 544 f. Om diskussionen angående slavhandeln i den europeiska litteraturen se Elovson, Kolonialintresset i Sverige under slutet av 1700-talet (Samlaren 1928), s. 209 f.
la traduction "google améliorée" :

14- La position des Suédois concernant le commerce des esclaves entre les années 1780 et 1787.

Du fait que la Suède se soit implantée dans les Caraïbes, le gouvernement a été forcé de prendre position pour ou contre la traite des esclaves, partout dans le monde civilisé dans son ensemble il y avait à cette époque une réaction vigoureuse contre la traite des êtres humains. Ce mouvement a été inspiré par des sentiments purement humanitaires, qui parfois étaient couplés à une idéalisation de l'esprit de Rousseau sur les nègres primitifs.
En Amérique il y avait des opposants à l'esclavage, les ainsi nommés abolitionnistes, qui avaient commencé par les Quakers, se réunissant à partir la guerre révolutionnaire, mais ce n'est pas avant 1808 que le parti obtint sa première grande victoire lorsque le commerce des esclaves fut interdit par le Congrès. En Europe, l'empereur Joseph II, fut un pionnier dans ce domaine, quand il se prononça en 1782 contre la traite des esclaves,[173] et en 1794, elle fut abolie du côté français. Pour l'Angleterre le commerce des esclaves a joué un rôle économique plus grand que dans tout autre pays, et il est donc évident que cette branche du commerce ne pourraient être supprimée qu'après une lutte intense au sein de l'Empire britannique. Mais un puissant mouvement dirigé par Thomas Clarkson et Wilberforce a travaillé sans relâche pour celle-ci, et en 1807 le commerce officiel des esclaves fut aboli par les britanniques. Lors du Congrès de Vienne de 1815 une déclaration fut adoptée en faveur de l'abolition de la traite négrière.

[173] W. Cunningham, The growth of english industry and commerce, 2, p. 544 et suiv. Pour les discussions concernant l'abolition de la traite négrière dans la littérature européenne, voir Elovson, Kolonialintresset i Sverige under slutet av 1700-talet "Les intérêts coloniaux en Suède à la fin du 18ème siècle" (Samlaren 1928), p. 209 et suiv.


je ne sais pas à quoi correspond ici "Samlaren" ? un nom propre (éditeur ?) ? ou peut-être un mot qui pourrait aussi être traduit ?

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3176
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 30 avr. 2011 18:36

C'est plus facile que de déchiffrer les lettres manuscrites ! :D

Je vois ça demain ou lundi.

knatte
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1527
Inscription : 15 mai 2005 20:52

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par knatte » 30 avr. 2011 20:10

S:t Barthélemysällskapet a écrit : ...

je ne sais pas à quoi correspond ici "Samlaren" ? un nom propre (éditeur ?) ? ou peut-être un mot qui pourrait aussi être traduit ?
Samlaren est une des plus anciennes revues littéraires en Suède. Si vous voulez y publier un article cette année il faut le soumettre ce soir avant minuit, alors dépêchez-vous !
http://www.svelitt.se/samlaren/index.html

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 30 avr. 2011 22:46

knatte a écrit :Samlaren est une des plus anciennes revues littéraires en Suède. Si vous voulez y publier un article cette année il faut le soumettre ce soir avant minuit, alors dépêchez-vous !
http://www.svelitt.se/samlaren/index.html
effectivement il va falloir se presser, quoique... avec le décalage horaire :D

JacquesG a écrit :C'est plus facile que de déchiffrer les lettres manuscrites ! :D
ne vous réjouissez pas trop vite, j'en ai justement une sous le coude, et avec une écriture terrifiante :lol:
vous l'avez d'ailleurs déjà croisé, dans ce même sujet, tout en bas ici
juste un avant-gout... est-ce que vous y déchiffrez quelque chose ?
Image
Protocoll, hållit på Drottningholms Slott
den 24 Augusti 1785.
[Nårvarande ?]
[?] Excellencer [?] [Rik?] Råd [?] Von Hermansson och [?] Creutz
[?] [hov ?] Cancelleren Baron Ramel
[?] StatsSekreterarna Baron Liljencrantz och von Carlſson

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3176
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 01 mai 2011 08:29

Vous êtes drôle ! :D

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 01 mai 2011 22:02

malheureusement vous me confirmez là ce que je craignais... et je ne sais pas comment on va s'en sortir ! :lol:

peut-etre qu'on va quand même retrouver au moins un mot, celui qui apparait ici un peu plus clairement et qui se trouve un peu plus loin dans le même registre :

Image

qu'est-ce que vous en dîtes ?

rappelons nous cet extrait que vous aviez traduit, puisqu'il est question du document original (le Compte-rendu de la séance du Conseil du 24 août 1785) :
Dessa kommitterade tyckas ha varit riksråden von Hermansson och Creutz, hovkanslern M. Ramel samt statssekreterarna J. Liljencrantz och J. G. von Carlsson. I protokollet från ett rådssammanträde den 24 aug. 1785, vid vilket dessa utgjorde de närvarande, förklaras nämligen, att man sammanträtt för att på nådig befallning avgiva betänkande över Rajalins rapporter av den 20 maj och 3 juli.[48b]
[48b] Rådsprot. i handels- och finansärenden.


Les membres de cette commission devaient être les conseillers royaux von Hermansson et Creutz, le chancelier de la cour M. Ramel ainsi que les secrétaires d'état J. Liljencrantz et JG von Carlsson. Dans le Compte-rendu de la séance du Conseil du 24 août 1785, lors de laquelle ceux-ci constituaient les personnes présentes, on déclare en substance, que l'on s'est réuni sur un ordre du Roi pour donner un avis au sujet des rapports de Rajalin en date des 20 mai et 3 juillet.[48b]
[48b] Compte-rendu du Conseil dans "handels- och finansärenden".

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3176
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 02 mai 2011 07:59

"Le comte (de) Creutz", ça c'était clair. Pour le mot du haut, je réfléchis encore... Je pense effectivement que c'est "närvarande" = personnes présentes.

Sinon, quelques lignes pour commencer la semaine en douceur :
"Du fait que la Suède se soit implantée dans les Caraïbes, le gouvernement a été forcé de prendre position pour ou contre la traite des esclaves ; partout dans le monde civilisé dans son ensemble il y avait à cette époque une réaction vigoureuse contre la traite des êtres humains. Ce mouvement a été inspiré par des sentiments purement humanitaires, qui parfois étaient couplés à une idéalisation des nègres primitifs dans l'esprit de Rousseau. En Amérique il y avait des opposants à l'esclavage, les ainsi nommés abolitionnistes, qui étaient nés chez les Quakers et avaient commencé de se réunir dès la Guerre d'Indépendance, mais ce n'est qu'en 1808 que ce parti avait remporté sa première victoire lorsque le commerce d'esclaves fut interdit par le Congrès."

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 02 mai 2011 15:26

JacquesG a écrit :"Le comte (de) Creutz", ça c'était clair
oui, et c'est même probablement : Deras Excellencer Herrar Riksens Råd Grefve Von Hermansson och Grefve Creutz :P
Herr Hof Cancelleren Baron Ramel
Herrar StatsSecreterarne Baron Liljencrantz och von Carlſson

et bien... le tour est joué ! me voilà rassuré, nous pourrons y revenir plus tard et sans appréhension aucune à ce manuscrit ! 8)

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3176
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 03 mai 2011 08:34

Fin du passage :

"En Europe, l'empereur J II était un précurseur dans ce domaine, puisqu'il s'est prononcé contre le commerce d'esclaves dès 1782 et en 1794, il fut aboli du côté français (?). Pour l'Angleterre, ce commerce jouait un rôle économique plus important que pour aucun autre pays, et il est donc naturel que cette branche du commerce n'ait pu être supprimée dans l'empire britannique qu'après d'âpres combats.. Mais un mouvement puissant sous la conduite de TC et W y travaillait sans relâche/infatigablement et, en 1807, le commerce des esclaves fut officiellement aboli. Lors du Congrès de Vienne de 1815 une déclaration commune fut adoptée en faveur de l'abolition de la traite négrière."

(?) Je ne trouve pas "vidkommande", mais je pense que la traduction de Google est exacte.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 03 mai 2011 19:07

on a donc, en y ajoutant la partie déjà traduite mi-Avril :
14- Svenskarnas inställning till slavhandeln under 1780-talet fram till 1787.

Genom att Sverige fått fast fot i Västindien, tvingades regeringen att taga ställning för eller emot slavhandeln, över hela den civiliserade världen hade vid denna tid en kraftig reaktion mot människohandeln uppstått. Denna rörelse inspirerades av rent humanitära känslor, som stundom parades med en idealisering i rousseauansk anda av de primitiva negrerna.
I Amerika hade slavhandelns motståndare, de s. k. abolitionisterna, vilka utgått från kväkarna, redan under frihetskriget börjat sammansluta sig, men först 1808 nådde detta parti sin första stora seger, då handeln med slavar förbjöds av kongressen. I Europa var kejsar Josef II en föregångsman på detta område, då han 1782 förklarade sig emot slavhandeln,[173] och 1794 avskaffades den för Frankrikes vidkommande. För England spelade slavhandeln en större ekonomisk roll än för något annat land, och det är därför naturligt, att denna handelsgren först efter en intensiv kamp skulle kunna avskaffas inom det brittiska väldet. Men en mäktig rörelse under ledning av Thomas Clarkson och Wilberforce arbetade oförtrutet härför, och 1807 avskaffades den engelska slavhandeln officiellt. Vid Wienkongressen 1815 enades man om en deklaration till förmån för slavhandelns avskaffande.
I ovanstående framställning har frågan om slavhandeln flera gånger skymtat vid det svenska rådets förhandlingar. Sålunda hade Niclas von Jacobsson 1782 begärt att för sin firmas räkning få exportera slavar till Västindien. Creutz, som då var svensk ambassadör i Paris, hade tillrått saken, men den svenska regeringen ville tydligen icke officiellt kompromettera sig i denna fråga, varför kanslipresidenten Scheffer ej ville auktorisera von Jacobsson härtill men samtidigt uppmuntrade honom att på egen risk driva denna handel, en plan, som dock ej blev förverkligad på grund av att det amerikanska kriget avslutades.[174] Vidare hade generalkonsul Bérard i sin beskrivning av S:t Barthélemy föroridät, att svenskarna skulle försöka få tillstånd att införa slavar till de franska kolonierna.[175] I det memorial, som Liljencrantz senare utarbetade på grundval av bl. a. Bérards beskrivning och som föredrogs i rådet den 30 aug. 1784, förbigicks dock detta förslag, men ett år senare, vid rådets sammanträde den 15 aug. 1785, sedan även Rajalin föreslagit, att man skulle bedriva slavhandel, tillrådde Liljencrantz, att öns innevånare skulle beredas tillfälle att deltaga i slavhandeln, såsom varande "en nödvändig omständighet till öns upodling och plantationers utvidgande".[176] I de tillägg till Liljencrantz' yttrande, som gjordes av övriga närvarande vid detta sammanträde i rådet, underströks särskilt, att man borde beakta Rajalins förslag, att öns innevånare skulle få deltaga i slavhandeln. I det Västindiska kompaniets privilegium av den 31 okt. 1786 förklarades, att kompaniet hade rätt att driva slavhandel på afrikanska kusten. Härigenom sanktionerades officiellt slavhandeln av den svenska regeringen, och i rådets protokoll från de år, som nu behandlats, finns intet spår av någon opposition emot denna handelsgren.

[173] W. Cunningham, The growth of english industry and commerce, 2, s. 544 f. Om diskussionen angående slavhandeln i den europeiska litteraturen se Elovson, Kolonialintresset i Sverige under slutet av 1700-talet (Samlaren 1928), s. 209 f.
[174] Ovan s. 60, not 24.
[175] Ovan s. 55.
[176] Ovan s. 95.
votre traduction :

14- La position des Suédois concernant le commerce des esclaves entre les années 1780 et 1787.

Du fait que la Suède se soit implantée dans les Caraïbes, le gouvernement a été forcé de prendre position pour ou contre la traite des esclaves, partout dans le monde civilisé dans son ensemble il y avait à cette époque une réaction vigoureuse contre la traite des êtres humains. Ce mouvement a été inspiré par des sentiments purement humanitaires, qui parfois étaient couplés à une idéalisation des nègres primitifs dans l'esprit de Rousseau.
En Amérique il y avait des opposants à l'esclavage, les ainsi nommés abolitionnistes, qui étaient nés chez les Quakers, et avaient commencé de se réunir dès la Guerre d'Indépendance, mais ce n'est qu'en 1808 que ce parti avait remporté sa première victoire lorsque le commerce d'esclaves fut interdit par le Congrès. En Europe, l'empereur Joseph II était un précurseur dans ce domaine, puisqu'il s'est prononcé contre le commerce d'esclaves dès 1782,[173] et en 1794, il fut aboli du côté français. Pour l'Angleterre, le commerce des esclaves jouait un rôle économique plus important que pour aucun autre pays, et il est donc naturel que cette branche du commerce n'ait pu être supprimée dans l'empire britannique qu'après d'âpres combats. Mais un mouvement puissant sous la conduite de Thomas Clarkson et Wilberforce y travaillait sans relâche, en 1807, le commerce des esclaves fut officiellement aboli. Lors du Congrès de Vienne de 1815 une déclaration commune fut adoptée en faveur de l'abolition de la traite négrière.
Dans la description ci-dessus, la question de la traite négrière apparaît plusieurs fois lors des discussions du Conseil suédois. Ainsi Niclas von Jacobsson avait demandé en 1782 à exporter des esclaves aux Indes Occidentales pour le compte de son entreprise. Creutz, qui était ambassadeur de Suède à Paris, avait recommandé la chose/l'affaire mais le gouvernement suédois ne voulait apparemment pas se compromettre officiellement dans cette affaire, ce pourquoi le chef de la Chancellerie, Scheffer, ne voulut pas accorder l'autorisation à von Jacobsson, mais en même temps il l'encouragea à pratiquer ce commerce à ses propres risques, plan qui ne fut pas réalisé en raison de la fin de la guerre d'Amérique.[174] En outre, le consul général Bérard dans sa description de Saint-Barthélémy avait recommandé aux Suédois d'essayer d'obtenir l'autorisation d'introduire des esclaves aux colonies françaises.[175] Dans le mémoire élaboré plus tard par Liljencrantz, sur la base, entre autres choses, de la description de Bérard et qui a été présenté devant le Conseil du 30 Aout 1784, cette proposition a été passée sous silence, mais un an plus tard lors de la réunion du Conseil du 15 août 1785, depuis que même Rajalin avait proposé que l'on fasse commerce d'esclaves, Liljencrantz recommanda que l'on procure aux habitants de l'île l'occasion de participer à la traite négrière, comme une "condition nécessaire à la mise en valeur de l'île et au développement des plantations." [176] Dans les suppléments aux déclarations de Liljencrantz, qui furent faits par d'autres personnes présentes à cette réunion du conseil, on souligna en particulier que l'on devait prendre en compte la proposition de Rajalin de faire participer les habitants de l'île au commerce des esclaves. Dans les privilèges de la Compagnie des Indes occidentales en date du 31 octobre 1786, on déclarait que la Compagnie avait le droit de pratiquer la traite des esclaves sur les côtes de l'Afrique. Par cela même, le commerce des esclaves était officiellement reconnu par le gouvernement suédois, et dans les procès-verbaux des années dont il est question ici, il n'y a aucune trace d'une quelconque opposition à cette branche du commerce.

[173] W. Cunningham, The growth of english industry and commerce, 2, p. 544 et suiv. Pour les discussions concernant l'abolition de la traite négrière dans la littérature européenne, voir Elovson, Kolonialintresset i Sverige under slutet av 1700-talet "Les intérêts coloniaux en Suède à la fin du 18ème siècle" (Samlaren 1928), p. 209 et suiv.
[174] Voir p. 60, note 24.
[175] Voir p. 55.
[176] Voir p. 95.
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 03 mai 2011 21:48, modifié 1 fois.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 03 mai 2011 19:11

et nous nous retrouvons maintenant fin p.140 début p.141 :wink:
Det förtjänar dock att omnämnas i detta sammanhang, att den stora indignation över slavhandeln, som började växa sig stark ute i världen vid denna tid, även hade vunnit insteg i Sverige. Det har t. o. m. gjorts gällande, att Sverige härvidlag varit ett föregångsland, i det att år 1779 ett förbund stiftades i Norrköping under ledning av Carl Bernhard Wadström med avsikt att grundlägga en koloni i Afrika och att där verka för slavhandelns avskaffande. E. W. Dahlgren, som redovisat och värdesatt källorna till Wadströms insatser för slavhandelns bekämpande, har emellertid gjort högst troligt, att den ursprungliga avsikten med förbundet i Norrköping icke varit att bekämpa slavhandeln utan att grundlägga ett swedenborgskt samhälle i Afrika.[177] Wadström hörde nämligen till Swedenborgs ivrigaste lärjungar i Sverige, och bland dessa var det en allmänt utbredd tro, att det nya Jerusalem existerade i Afrika. Man önskade därför begiva sig till det inre av Afrika för att söka efter staden med gator av guld, och Gustav III intresserade sig för saken "åtminstone för så vida det gälde efterforskandet af guld och ädla stenar".[178] Han gav nämligen tillstånd åt 40 familjer att emigrera till Afrikas västkust, men till följd av bl. a. det pågående kriget mellan Frankrike och England, kom företaget icke till stånd.[179] Däremot företog Wadström 1787-88 en resa till Senegalkusten i sällskap med Anders Sparrman samt kemisten och mineralogen Carl Axel Arrhenius. Den förre hade redan tidigare gjort sig känd som upptäcktsresande, och i en reseskildring, som tryckts redan 1783, hade han på ett avskräckande sätt skildrat slaveriet i Sydafrika.[180] Dahlgren talar om Wadströms "nit för en rörelse, hvari han måhända mera tillfälligt än afsiktligt blivit inledd",[181] och det synes troligt, att det till stor del var genom Sparrmans inflytande, som Wadströms intresse kom att inriktas på kampen mot slavhandeln. I den skildring av resan till Afrika, som Wadström själv utgav i London 1789, framhöll han upprättandet av europeiska kolonier i Afrika som det verksammaste medlet att höja negrerna och undertrycka slavhandeln.[182] Den engelska kolonin Sierra Leone var ett försök att verkställa dylika planer.

[177] E. W. Dahlgren, Carl Bernhard Wadström. I: NTBB 1915.
[178] Rob. Sundelin, Svedenborgianismens historia i Sverige, s. 53.
[179] E. W. Dahlgren, a. a., s. 5.
[180] A. Sparrman, Resa till Goda Hopps-Udden, s. 210 ff., 229 ff., 320 f. och 752 ff.
[181] Dahlgren, a. a., s. 18.
[182] Ibid., s. 22 f. Jfr även S. Lindroth, Adam Afzelius (Lychnos 1944), s. 28-43.
voici ce que j'obtiens :

Il mérite d'être mentionné dans ce contexte, que la grande indignation envers la traite négrière, qui avait commencé à s'élever fortement dans le monde à cette époque, avait aussi gagné du terrain en Suède. Il a même été avancé que la Suède à cet égard avait été pionnière en ce sens que, en 1779, une alliance avait été établie à Norrköping, sous la direction de Carl Bernhard Wadström avec l'intention de fonder une colonie en Afrique et qu'on y travaillait à l'abolition de la traite des esclaves. EW Dahlgren, qui a présenté et étudié les efforts de Wadström appliqués à la traite des esclaves, a expliqué qu'il était tout à fait probable que l'intention initiale de l'union de Norrköping n'avait pas été de lutter contre la traite des esclaves, mais de fonder une société swedenborgienne en Afrique. Wadström[177] (entendu à savoir ???) disciples les plus ardents des swedenborgiens en Suède, et parmi eux était répandue la croyance que la Nouvelle Jérusalem existait en Afrique. (Du moins jusqu'à présent le débiteur après la conduite de la recherche d'or et de pierres précieuses et Gustav III avait un intérêt dans l'affaire ???), "Nous avons donc voulu partir pour l'intérieur de l'Afrique à la recherche de la ville avec les rues d'or"[178]. Il a donné l'autorisation à 40 familles d'émigrer vers la côte ouest de l'Afrique, mais en raison, entre autres, de la guerre en cours entre la France et l'Angleterre, la société (n'est pas venu pour être poursuivi ???).[179] Cependant, Wadström en 1787-88 avait entrepris un voyage vers la côte du Sénégal, accompagné d'Anders Sparrman et du chimiste et minéralogiste Carl Axel Arrhenius. Le premier avait déjà une réputation d'explorateur, et dans un livre de voyage, qui avait été imprimé en 1783, il avait présenté l'esclavage en Afrique du Sud de manière dissuasive[180]. Les propos de Dahlgren sur le zèle de Wadström pour un mouvement, (dont il avait peut-être plus temporaires que afsiktligt été ouverte ???),[181] et il semble probable qu'il a été en grande partie sous l'influence de Sparr, qui a incité Wadström à se concentrer sur la lutte contre l'esclavage. Dans le récit de voyage en Afrique, publié par Wadström à Londres en 1789, il a déclaré l'établissement de colonies européennes en Afrique comme le moyen le plus efficace de collecter des nègres et de réprimer la traite des esclaves.[182] La colonie anglaise de Sierra Leone a été une tentative d'exécution de plans similaires .

[177] E. W. Dahlgren, Wadström Bernhard Carl. I: NTBB 1915.
[178] Rob. Sundelin, l'histoire du Swedenborgisme en Suède, p. 53.
[179] E. W. Dahlgren, op.cit., p. 5.
[180] A. Sparrman, Journey to cape Good Hope, p. 210 et suiv., 229 et suiv., 320 et suiv. et 752 et suiv.
[181] Dahlgren, op.cit., p. 18.
[182] Ibid., p. 22 et suiv. Voir aussi S. Lindroth, Adam Afzelius (Lychnos 1944), p. 28-43.
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 04 mai 2011 16:40, modifié 1 fois.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3176
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par JacquesG » 04 mai 2011 12:31

"Il mérite d'être mentionné dans ce contexte, que la grande indignation envers la traite négrière, qui avait commencé à s'élever fortement dans le monde à cette époque, avait aussi atteint/pénétré la Suède. Il a même été avancé que la Suède à cet égard avait été pionnière en ce sens que, en 1779, une alliance avait été établie à Norrköping, sous la direction de Carl Bernhard Wadström avec l'intention de fonder une colonie en Afrique et qu'on y travaillerait à l'abolition de la traite des esclaves .
D., qui a présenté et évalué les sources concernant les actions de W en faveur du combat contre la traite, a cependant montré qu'il était probable que l'intention d'origine de l'alliance de Norrköping n'avait pas été de combattre le commerce des esclaves mais de fonder une communauté Swedenborg en Afrique. [177]"

2 rectifications dans le premier paragraphe, davantage de remaniements dans le 2ème.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Den svenska Kolonin St-Barthelemy och Västindiska Kompan

Message par S:t Barthélemysällskapet » 04 mai 2011 16:53

le traducteur de google a du mal avec les citations entre guillemets :

par exemple pour : Man önskade därför begiva sig till det inre av Afrika för att söka efter staden med gator av guld, och Gustav III intresserade sig för saken "åtminstone för så vida det gälde efterforskandet af guld och ädla stenar".[178]

le résultat est :

". Du moins jusqu'à présent le débiteur après la conduite de la recherche d'or et de pierres précieuses" Nous avons donc voulu partir pour l'intérieur de l'Afrique à la recherche de la ville avec des rues d'or, et Gustav III a un intérêt dans l'affaire [178]

j'ai remis dans l'ordre et les guillemets à leur place (ou plutôt je pense avoir remis dans l'ordre) mais c'est incompréhensible :

(Du moins jusqu'à présent le débiteur après la conduite de la recherche d'or et de pierres précieuses et Gustav III avait un intérêt dans l'affaire ???), "Nous avons donc voulu partir pour l'intérieur de l'Afrique à la recherche de la ville avec les rues d'or"[178].

Répondre

Revenir à « Saint Barthélemy »