2 nouvelles ordonnances royales (1830)

L'ancienne colonie suédoise de S:t Barthélemy et son histoire.

Modérateurs : suede, chager, Modérateurs

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par S:t Barthélemysällskapet » 05 mai 2009 00:23

je vous soumets deux nouvelles ordonnances... pour traduction :P
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående anſwar för Negerhandel och delaktighet deruti; Gifwen Stockholms Slott å Riksſalen den 7 Januari 1830.
Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: det Wi med Rikets Ständers funnit godt härigenom ſtadga följande
Straff-lag
emot Negerhandel och delaktighet deruti.
§1.
Den ſom, med mett och wilja, bortförer en eller flere Neger, i den afſigt att bringa dem ſåſom till något ſtälle, hwar ſom helſt, eller för att fälja eller drifwa handel med wett och wilja, tager om bord, anhåller eller inſpärrar på något fartyg en eller flere Negrer, i uppſåt att bortföra eller till något ſtalle införa dem, ſom ſlafwar; den ſtall hafwa lif ſitt förbrutit.
§2.
Lag ſamma ware för den, ſom ſjelf, eller genom andra, utuſtat, upplåtit eller befraktat fartyg till Negrers bortförande, och derigenom bidragit till fullfordan af de i förenämnde § utſatte brottsligheter. Har brottet ej blifwit fullbordadt, ſtraffes, om det år man, med fäſtnings(arbete, och, det är qwinna, med tukthus-arbete för lifstid.
§3.
Den ſom, utan att förbrytelſen kan hänföras till någon af de 1 och 2 §§ omförmäldte, ſjelf inlåter ſig i handel om Negerſlafwar, eller fåſom Ugent är behjelplig wid Negrers inköp eller förſaljning, eller befaller, leger, hjelper eller råder någon annan till Negrers bortförande, eller handel med dem, ſåſom ſlafwar, eller genom anwisning af medel, perſonlig tjenſl, contract om lån, förſträckning, eller afhändande af penningar eller penningars wärde, ſäkerhets eller andre documentets utfärdande för perſon eller gods, wetande befordrar Negerhandel eller Negrers behandlande ſåſom ſlafwar, ſtraffes, om det är man, med fäſtnings och om det är qwinna, med tukthus-arbete från fem till tjugu år.
§4.
Har någon af beſättningen å ett på Negerhandel eller Negrers bortförande utgånget fartyg, antingen förut, eller när han ſin tjent ſig åtog, fått kunſkap att ſkeppet war till fådant ändamål ämnadt, ſå bör denſamme, enär ſådant begagnande af fartyget, under hans wiſtande derå, inträffar, ändock att han med Negrerne eller deras behandling ſig icke befattar, ſtraffas med arbete å fäſtning från twå till åtta ar.
§5.
Hafwer någon på annat och mindre werkſamt fätt, gjort ſig delaktig i någon af omförmäldte förbrytelſer, ſtraffas med arbete å fåſtning eller tukthus från ett till fyra år.
§6.
Swenſk Embets och Tjenſteman, ſom i utöfningen af ſin befattning antingen upſåteligen gynnar Negerhandel, eller ock på annat fätt gör ſig ſkyldig till delaktighet deruti, ſtall för ſådan brottslighet, enär han ej dömes til dödsſtraff eller lifstidsarbete å fåjlning, undergå, jemte förluſt af tjenſten, dubbel beſtraffning emot den, ſom här ofwan för enſtilde perſoner är ſtadgad.
Det ſkall ock åligga hwarje Embets eller Tjenſteman att, i allt hwad på honom, i och för hans befattning, må ankomma, med nit efterſpana och till åtal befordra öfwerträdelſer af denna Lag, gå wederbörande med erforderloga upplysningar i detta afſeende tillhanda och forgfälligt medwerka till de brottsliges gripande och inſtällande till anſwar wid behörig Domſtol i Serige, wid påföljd, att all efterlåtenhet härutinnan, ſåſom tjenſtefel, alfwarligen beifras och ſtraffas.
§7.
Drott emot denna Lag ſkola åtalas och dömas wid behörig Domſtol å den ort i Swerige der brottet blifwit begånget, eller, enär betſkett utrikes, å den ort i Riket, dit den eller de brottslige förſt ankommer.
§8.
Swenſk underſåtes fartyg, ſom finnes föra Negerſlafwar, eller taga dem om borb, ware, jemte den laddning detſamma i öfrigt innehar, förbrutit.
Likaledes ſkola de penningar eller deras wärde, ſom, efter hwad uti 2 och 3 §§ fömäles, blifwit, i och Negerhandel betingade, eller, om de dertill blifwit anwände, deras motſwarande belopp, wara förwerkade.
Uf hwad ſålunda dömes förbrutet ſtall, när åtalet ſter wid Domſtol i Swerige, hälften tillfalla Kronan, och hälften den, ſom brottet uptäckt och gittat bewisligt göra.
Dömes åter till ſlik confiſcation å utrikes ort wid de färſkilda Domſtolar, åt hwilka Kongl. Maj:t, efter tractat med främmande Magt, uppdragit Domsrätt i ämnet, ſkall hwad Swenſka Staten, efter ſådan Domſtols beſlut, tillkommer i behållning, ſedan omkoſtnaderne afgått, warra Konungens enſak.
§9.
Denna Lag ſkall icke lämpas till den händelſe, att Swenſs underſåte, för eget behof, begagnar, ſamt i fådant ändamål, köper eller ſäljer ſlafwar, endaſt inom det Land, der ägande rätt öfwer ſlafwar ar, efter Landets lag, gällande. För öfrigt uphör ägande rätt öfwer en Negerſlaf, ſå ſnart han ankommer på Swenſk grund, då han från ſamma ögonblick är fri.
Det alle, ſom wederbör, hafwa att ſig hörſammeligen efterrätta. Till yttermera wiſso hafwe Wi detta med Egen hand underſkrifwit och med Wårt Kong. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott å Riksſalen den 7 Januarii 1830.
CARL JOHAN.
(L. S.)
A. Thuring.
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående anſwar för slafhandel i allmänhet; Gifwen Stockholms Slot å Riksſalen den 1 Mars 1830.
Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: det Wi, med bifall å Rikets Ständers i unberdånighet gjorde anhållan, funnit godt härigenom i Nåder ſtadga, att Wår Nådiga Förordning af den 7 januari innemwarande år, angående anſmar för Negerhandel och delaktighet deruti, ſkall till alla deſs delar gälla och äga tillämpning i afſeende på all ſlafhandel och delaktighet deruti, af hwad folkſtam de menniſkor än må wara, med hwilka ſådan handel drifwes. Det alle ſom wederbör, hafwa ſig hörſammeligen att efterrätta. Till yttermera wiſso, hafwe Wi detta med Egen hand underſkrifwit, och med Wårt Kong. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott å Riksſalen den 1 Mars 1830.
CARL JOHAN.
(L. S.)
A. Thuring.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par S:t Barthélemysällskapet » 08 juin 2009 21:54

pas tous en même temps :lol:

on peut peut-être commencer par la plus courte, la seconde ? 8)
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående anſwar för slafhandel i allmänhet; Gifwen Stockholms Slot å Riksſalen den 1 Mars 1830.
Wi CARL JOHAN, med Guds Nåde Sweriges, Norriges, Göthes och Wendes Konung, göre weterligt: det Wi, med bifall å Rikets Ständers i unberdånighet gjorde anhållan, funnit godt härigenom i Nåder ſtadga, att Wår Nådiga Förordning af den 7 januari innemwarande år, angående anſmar för Negerhandel och delaktighet deruti, ſkall till alla deſs delar gälla och äga tillämpning i afſeende på all ſlafhandel och delaktighet deruti, af hwad folkſtam de menniſkor än må wara, med hwilka ſådan handel drifwes. Det alle ſom wederbör, hafwa ſig hörſammeligen att efterrätta. Till yttermera wiſso, hafwe Wi detta med Egen hand underſkrifwit, och med Wårt Kong. Sigill bekräfta låtit. Stockholms Slott å Riksſalen den 1 Mars 1830.
CARL JOHAN.
(L. S.)
A. Thuring.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par JacquesG » 09 juin 2009 08:54

C'est aussi ce que je pensais! Je vais voir ça, mais je ne promets rien...

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par JacquesG » 14 juin 2009 18:08

Voici ce que je comprends, concernant le petit texte:

"Nous, Carl Johan (...) nous faisons savoir que notre ordonnance du 7 janvier de cette même année, concernant la traite des Noirs, est réputée valable en tout lieu où l'on pratique l'esclavage et quelque soit l'origine (tribale) des personnes avec lesquelles ce commerce se pratique. (Comme il convient, chacun soit se conformer et obéir à cette ordonnance). Ce que nous avons signé de notre propre main, etc, le 1er mars 1830 - C. J."

Voici ce que cela dit en gros, mais je ne maitrise pas tous les mots, d'autant plus que certains semblent mal retranscrits. J'ai mis entre parenthèse un passage un peu problématique, pour moi! Mais pas pour d'autres.

Pour celle du haut, j'essaierai de donner la teneur de chaque paragraphe, mais c'est trop long pour que je traduise intégralement.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par S:t Barthélemysällskapet » 02 juil. 2009 16:27

merci :P

s'agissant de la première ordonnance, une brève synthèse de chaque paragraphe ce serait effectivement parfait (pas question de tout traduire) :wink:

s'agissant de celle que vous avez traduite, voici l'original si cela peut vous aider à résoudre le problème de compréhension sur le passage problématique :
traite.jpg
traite.jpg (171.68 Kio) Consulté 2275 fois

knatte
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1525
Inscription : 15 mai 2005 20:52

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par knatte » 05 juil. 2009 11:23

JacquesG a écrit :Voici ce que je comprends, concernant le petit texte:
...
(Comme il convient, chacun soit se conformer et obéir à cette ordonnance).
...
"Det alle, som wederbör, hafwa sig hörsammeligen att efterrätta."
Que tous, comme il se doit (comme il convient), auront à s'y conformer attentivement.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par JacquesG » 10 juil. 2009 18:32

Merci! Je n'étais donc pas tout à fait dans l'erreur...

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par S:t Barthélemysällskapet » 03 août 2009 23:07

s'agissant de la première ordonnance, on pourrait peut-être commencer par le titre / l'introduction avant de s'attaquer aux brèves synthèses des paragraphes ? :P
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående anſwar för Negerhandel och delaktighet deruti; Gifwen Stockholms Slott å Riksſalen den 7 Januari 1830.
Wi CARL JOHAN, ..., göre weterligt: det Wi med Rikets Ständers funnit godt härigenom ſtadga följande Straff-lag emot Negerhandel och delaktighet deruti
Règlement gracieux de sa majesté, angående anſwar för Negerhandel och delaktighet deruti, donné au chateau de Stockholm à Riksfalen le 7 janvier 1830.
Nous Charles Jean, ..., göre weterligt: det Wi med Rikets Ständers funnit godt härigenom ſtadga följande Straff-lag emot Negerhandel och delaktighet deruti

qu'est ce que vous en dites ?

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par JacquesG » 04 août 2009 10:02

C'est une bonne idée!

Règlement gracieux de sa majesté, angående anſwar för Negerhandel och delaktighet deruti, donné au chateau de Stockholm à Riksfalen le 7 janvier 1830.
Nous Charles Jean, ..., göre weterligt: det Wi med Rikets Ständers funnit godt härigenom ſtadga följande Straff-lag emot Negerhandel och delaktighet deruti

a: concernant la responsabilité de la traite des Noirs et la participation à celle-ci
b: faisons savoir: avec les Etats du Royaume, nous trouvons bon de proclamer la loi pénale suivante, contre la traite des Noirs et la participation à celle-ci

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par S:t Barthélemysällskapet » 04 août 2009 10:18

Règlement gracieux de sa majesté, concernant la responsabilité de la traite des Noirs et la participation à celle-ci, donné au chateau de Stockholm à Riksfalen le 7 janvier 1830.
Nous Charles Jean, ..., faisons savoir: avec les Etats du Royaume, nous trouvons bon de proclamer la loi pénale suivante, contre la traite des Noirs et la participation à celle-ci
:wink:

c'est parti pour les brèves synthèses... à votre rythme :P
§1.
Den ſom, med mett och wilja, bortförer en eller flere Neger, i den afſigt att bringa dem ſåſom till något ſtälle, hwar ſom helſt, eller för att fälja eller drifwa handel med wett och wilja, tager om bord, anhåller eller inſpärrar på något fartyg en eller flere Negrer, i uppſåt att bortföra eller till något ſtalle införa dem, ſom ſlafwar; den ſtall hafwa lif ſitt förbrutit

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par JacquesG » 04 août 2009 18:02

Vu comme ça, ça parait plus facile... Je vais m'y mettre! :D

Den ſom, med mett och wilja, bortförer en eller flere Neger, i den afſigt att bringa dem ſåſom till något ſtälle, hwar ſom helſt, eller för att fälja eller drifwa handel med wett och wilja, tager om bord, anhåller eller inſpärrar på något fartyg en eller flere Negrer, i uppſåt att bortföra eller till något ſtalle införa dem, ſom ſlafwar; den ſtall (sans doute skall) hafwa lif ſitt förbrutit

Celui qui capture un ou plusieurs Noirs, à dessein de les emmener à un autre endroit, quel qu'il soit, ou bien celui qui, à dessein d'en faire le commerce, prend à son bord, retient ou enferme, sur quelque navire que ce soit, un ou plusieurs Noirs, avec l'intention de les transporter ou de les importer comme esclaves dans un endroit quelconque, celui là (sera condamné à perdre la vie/à mort)

Je demande confirmation pour la partie en gras! Help! Help!

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par S:t Barthélemysällskapet » 04 août 2009 20:24

exact c'est "ſkall" (skall)

cette ordonnance instaurait la condamnation à mort donc votre traduction est tout à fait possible si la condamnation à mort n'est pas mentionnée dans un autre passage de l'ordonnance...

§2. :P
§2.
Lag ſamma ware för den, ſom ſjelf, eller genom andra, utuſtat, upplåtit eller befraktat fartyg till Negrers bortförande, och derigenom bidragit till fullfordan af de i förenämnde § utſatte brottsligheter. Har brottet ej blifwit fullbordadt, ſtraffes, om det år man, med fäſtnings(arbete, och, det är qwinna, med tukthus-arbete för lifstid.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par JacquesG » 05 août 2009 09:26

Lag ſamma ware för den, ſom ſjelf, eller genom andra, utuſtat, upplåtit eller befraktat fartyg till Negrers bortförande, och derigenom bidragit till fullfordan af de i förenämnde § utſatte brottsligheter. Har brottet ej blifwit fullbordadt, ſtraffes, om det år man, med fäſtnings(arbete, och, det är qwinna, med tukthus-arbete för lifstid.

Il en ira de même pour celui qui, de lui-même ou par l'intermédiaire d'autres, aura armé, prêté ou affrété un navire pour transporter des Noirs, et aura ainsi contribué à accomplir les crimes cités dans le § précédent. Si le crime n'a pas été entièrement accompli, il sera puni, s'il s'agit d'un homme, aux travaux forcés, s'il s'agit d'une femme, au pénitencier à vie.

J'en déduis que la condamnation précédente est bien la peine de mort.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par S:t Barthélemysällskapet » 05 août 2009 09:54

le §3 est un peu plus long mais impossible de le couper en deux : il est fait d'une seule phrase ! :P
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 05 août 2009 22:02, modifié 1 fois.

knatte
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1525
Inscription : 15 mai 2005 20:52

Re: 2 nouvelles ordonnances royales (1830)

Message par knatte » 05 août 2009 15:31

JacquesG a écrit : ...
J'en déduis que la condamnation précédente est bien la peine de mort.
"den ſtall (sans doute skall) hafwa lif ſitt förbrutit" : den skall ha liv sitt förbrutit

C'est bien une condamnation à la mort.

Le verbe förbryta (förbryta, förbröt, förbrutit) n'est plus très utilisé puisque, je pense, on n'est plus très sûr de ce qu'il veut dire : perdre, mettre fin à, ...
förbrutit : perdu, consommé, ...

Pourtant förbrytare est commun : un contrevenant à la loi, criminel, malfaiteur.
Ce à quoi le förbrytare met une fin, suspend, outrepasse, c'est la règne de la loi et des règles.

Un synonyme bien mieux compris est förverka - "verwirken" en allemand -.

Répondre

Revenir à « Saint Barthélemy »