Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

L'ancienne colonie suédoise de S:t Barthélemy et son histoire.

Modérateurs : suede, chager, Modérateurs

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par JacquesG » 09 juin 2011 08:27

Merci !
Donc la chemise devient une jupe...
Pour le reste, ça ne change pas fondamentalement.

Les esclaves qui servent à l'intérieur de la maison sont pourvus de vêtements quelque peu meilleurs et on les nourrit mieux que ceux que j'ai nommés précédemment.
On appelle nègres libres des gens qui, soit ont acheté eux-même leur liberté, soit se la sont vu accorder par leur propriétaire, soit aussi se sont mélangés avec des gens de race blanche, si bien que leurs enfants, après plusieurs générations, ont le même statut et les mêmes droits que les blancs.
En regard du métissage, ils reçoivent plusieurs noms différents, suivant la couleur de leurs parents et le degré de leur génération et de leur naissance, ce dont on peut apprendre ce qui suit.
Sambo ou câpre de négresse et de mulâtre
Mulâtre - négresse - blanc
Métif - mulâtre - blanc
Quarteron ou mamblou - métif - blanc
Greif - métif - mulâtre
Quinteron - mamblou - blanc
Blanc - quinteron - blanc

greif : ???

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 09 juin 2011 16:51

voici la fin de la p. 24 et première ligne p. 25 :wink:

il est question du "Code de lois de la Martinique", ce qui rejoint le manuscrit de Norderling actuellement à l'étude (les observations de Euphrasén remonte à 1788, qui correspond aussi à la date du manuscrit...)
Ehuru väl de 3 sista grader äro til färgen lika så hvita och ibland hvitare än mången Europee, så räknas de likväl icke, enligt Le Code de lois de la Martinique, för hvita, och kunna således i följe af nyssnämnde Lag icke njuta samma privilegier, som de, hvilka äro värkeligen hvita eller födde af Europeiska Föräldrar.
De hvita äro således de människor, som äga största magten, och regera öfver de svarta, hvarföre jag tänker vidare tala om dem, deras förhållande och seder.

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par JacquesG » 10 juin 2011 08:59

Bien que les trois derniers degrés de couleur soient aussi blancs et parfois plus blancs que bien des Européens, ils ne comptent quand même pas, selon Le Code de lois de la Martinique, pour faire des Blancs et ne peuvent donc pas selon la loi sus-nommée jouir des mêmes privilèges que ceux qui sont véritablement blancs ou nés de parents européens.
Les Blancs sont les gens qui détiennent le plus de pouvoir et qui dominent/régissent les Noirs, ce pourquoi j'ai l'intention d'en parler plus longuement ainsi que de leurs conditions de vie et de leurs moeurs.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 10 juin 2011 21:27

le texte et votre traduction; mis bout à bout jusqu'ici : :wink:

p. 20-25 :
Innevånares eller människors antal på St. Barthelemi stiger til 1520 personer. Landets Invånare äro 506 hvita människor och 453 svarta, af hvilka senare 443 äro slafvar och 10 fria. Uti Gustavia eller Staden finnas 290 hvita och 272 svarta människor, af hvilka senare 80 äro fria. Således finner man at Folkmängden är nu större, än den någon gång tilförne varit, det är bekant at år 1646 kommo Engelsmänner från Antigua til St. Barthelemi, och bortförde 400 hvita och 300 svarta, tilsammans 700 människor; äfven var år 1689 ej mindre förödande, då engelska General-Majoren Timothy Thornhill kom och intog Landet, samt gjorde til fångar 6 eller 700 människor med männer, qvinnor och barn. Uti mars månad 1785, då Landet först kom under Svenska Regeringen, var Invånarenas antal icke större än ungefärligen 600 människor, med hvita och svarta, fria eller slafvar tilsammans räknade; man finner således tydeligen huru Folkmängden på kort tid, under säkert beskydd och en mild Konungs regering ansenligen tiltagit.
Invånarne äro här, så väl som kring hela Vest-Indien blandade af flera och olika Folkslag; således finner man uti Gustavia Svenskar, Engelsmän, Fransoser, Danskar, Judar och Americaner; men på Landet äro nästan alla af Franska Nation, dock finnas där några få Engelsmän, som köpt sig Plantager och vistas där vissa årstider.
Desse Invånare delas, i anseende til färgen, uti hvita och svarta.
De hvita äro antingen Europeer, Americaner eller Creoler. Europeer kallas de, som födas uti Europa och resa hit, at vistas på längre eller kortare tid. Americaner de, som komma från America. Creoler kallas alla, som födas uti Vest-Indien eller Colonierne, deras Föräldrar måge vara af hvad nation, stånd eller färg som hälst.
De svarta, som kallas Negrar eller Slafvar, äro antingen nykomne från Africa, eller Creolska.
Nykomne Negrar eller Slafvar ifrån Kusten Guinée uti Africa, äro af minsta värdet, emedan de äro ovane vid Climatet, okunnige i språken och oförfarne uti arbete; men alt som de varit länge uti Vest-Indien, visa sig qvicke och lydige, så stiga de uti priset. En sådan nykommen slaf kan köpas för 10 eller 12 Moit.
Creolska Negrar eller Slafvar, äro de, som födas uti Vest-Indien; från barn-domen vane vid språk, arbete, Climat och seder, då de äga en frisk kropp och stadig hälsa, äro qvicke och lydige, så kan en af desse säljas och betalas med 20 eller 24 Moit.
Slafvar eller Negrar äga merendels alla en stark kropp, och god hälsa, hvilket torde til någon del komma af deras starka och stadiga arbete, simpla och med mindre konst tilredda föda, och brist på alt öfverflöd. Efter naturlig Lag och mänskeligt samvete, böra desse olyckelige människor anses, som et offer för ägarens lätja, snålhet och omänsklighet, samt för en stor del af Europeernas öfverflöd; de blifva ofta och af mången försedde med så usel föda och underhåll, samt drefne uti så starkt och ständigt arbete, at de äro värre handterade än oskälige dragare eller kreatur.
Slafvarnes föda är ganska ringa, och intet svarande emot en människas behof. Uti Staden gifves af flera, til Arbetsslafvarna 4 eller 5 Dogg om dagen uti spispenningar; men om Söndagen få de intet, om de icke vela arbeta den dagen, som de öfriga; Pastor Thunberg var den enda, som jag hörde gifva sina Slafvar spispenningar om Söndagen, så väl som de öfriga dagarne, dock måtte de arbeta til kl. 8 eller 2:ne timmar om förmiddagen.
Deras kläder äro ännu af ringare värde; en Arbetsslaf äger ofta intet mer än et par gamla byxor och en söndersliuten hatt; hela den öfriga kroppen är bar; en Slafvinna brukar en liten korrt kjortel eller något tyg, som hon binder kring länderna och räcker sedan neder emot knän; detta utgör all deras prydnad, lycka at hvarken Climat eller öfverflöd fordrar mer; men deras bara kropp är underkastad flera svårigheter, såsom at blifva under arbete stucken och sönderrifven af flera sorter taggige trän och växter, eler upbränd genom saften af det förgiftiga Mancinellträdet, hvilken, om den kommer på bara kropen, fräter och bränner som skedvatn.
De Slafvar, som passa up uti husen, äro försedde med något bättre kläder och föda, än de, jag förut nämnt.
Fria Negrar kallas sådane, som antingen hafva köpt sig fria från slafveri, eller deras husbonde och ägare gifver dem friheten, eller ock genom beblandning med hvita människor, då deras barn efter många generationer kunna blifva ansedde och få samma rättigheter som hvita.
I anseende til blandning få de flera och olika namn, alt efter Föräldrarnes färg och grader, som de aflas och födas utaf, hvilket af följande kan inhämtas.
Sambo eller Cabre af Negrinna och Mulat.
Mulat - Negrinna - hvit.
Mestive - Mulat - hvit.
Qvarteron eller Mamblou - Mestive - hvit.
Greif - Mestive - Mulat.
Qvinteron - Mamblou - hvit.
Blanc - Qvinteron - hvit.
Ehuru väl de 3 sista grader äro til färgen lika så hvita och ibland hvitare än mången Europee, så räknas de likväl icke, enligt Le Code de lois de la Martinique, för hvita, och kunna således i följe af nyssnämnde Lag icke njuta samma privilegier, som de, hvilka äro värkeligen hvita eller födde af Europeiska Föräldrar.
De hvita äro således de människor, som äga största magten, och regera öfver de svarta, hvarföre jag tänker vidare tala om dem, deras förhållande och seder.
Le nombre d'habitants ou de personnes sur St Barthélemy monte à 1520. Les habitants du pays sont au nombre de 506 blancs et 453 noirs, dont 443 sont des esclaves et 10 des hommes libres. Dans Gustavia ou dans la Ville se trouvent 290 blancs et 272 noirs, dont 80 sont des hommes libres. Ainsi on trouve maintenant une population plus nombreuse qu'elle ne l'a jamais été auparavant, il est connu qu'en 1646 des Anglais sont venus d'Antigua à St Barthélemy et emmenèrent au total 700 personnes, 400 blancs et 300 noirs, et l'année 1689 n'a pas été moins calamiteuse puisque le General Major anglais Timothy Thornhill est arrivé pour prendre possession de l'île tout en faisant 6 ou 700 prisonniers, des hommes, des femmes et des enfants. En mars 1785, alors que le pays venait de passer aux mains du gouvernement suédois, le nombre d'habitants ne dépassait pas environ 600 personnes, en comptant ensemble les blancs et les noirs, les hommes libres et les esclaves ; on se rend compte ainsi précisément comment la population a augmenté de manière importante en un temps court, sous une bonne protection et le gouvernement d'un roi doux.
Les habitants sont ici, ainsi que dans toutes les Antilles, un mélange de plusieurs populations différentes; ainsi l'on trouve à Gustavia des Suédois, des Anglais, des Français, des Danois, des Juifs et des américains; mais, dans la campagne, presque tous sont de nationalité française, à part quelques anglais peu nombreux qui se sont acheté ici des plantations et y résident à certaines saisons. Ces habitants sont répartis, en ce qui concerne la couleur, en blancs et en noirs.
Les blancs sont soit des européens, des Américains ou des créoles. On appelle Européens ceux qui sont nés en Europe et qui sont venus ici pour y habiter plus ou moins longtemps. Américains, ceux qui viennent d'Amérique. Sont appelés Créoles tous ceux qui sont nés aux Antilles ou dans les colonies, quels que soient la nationalité, la position sociale ou la couleur de leurs parents.
Les noirs, qui sont appelés Nègres ou Esclaves, sont soit de nouveaux arrivants d'Afrique, soit des Créoles.
Les nègres ou esclaves nouveaux venus des côtes de Guinée en Afrique sont de moindre valeur, car ils ne sont pas habitués au climat, ne connaissent pas la langue et n'ont pas l'expérience du travail ; mais pour ceux qui ont été longtemps aux Antilles, se montrent prestes et obéissants, les prix montent. Un tel esclave nouvellement arrivé peut s'acheter pour 10 ou 12 Moit.
Les nègres ou esclaves créoles sont ceux qui sont nés aux Antilles, habitués depuis l'enfance à la langue, au travail, au climat, aux coutumes, et s'ils sont résistants et en bonne santé, rapides et obéissants, alors ils peuvent être vendus au prix de 20 ou 24 Moit.
Pour la plupart, les esclaves, ou noirs, ont un corps solide et une bonne santé, ce qui devrait en partie venir de leur travail rude et constant, de leur nourriture simple et préparée sans artifices, et de l'absence de tout superflu. Selon la loi naturelle et la conscience humaine, ces pauvres gens devraient être considérés comme les victimes de la paresse, de l'avarice et de l'inhumanité de leur propriétaire, ainsi que d'une grande partie de l'abondance dont jouissent les Européens ; la plupart leur fournissent souvent une nourriture et des conditions de vie si déplorables, et les soumettent à un travail si rude et si constant, qu'ils sont plus misérablement traités que des bêtes de trait ou du bétail dénué de raison.
La nourriture des esclaves est fort maigre, et ne répond absolument pas aux besoins d'un être humain. En ville, beaucoup donnent aux esclaves au travail 4 ou 5 [dogg ?] par jour en argent pour manger; mais le dimanche ils ne reçoivent rien, s'ils ne veulent pas travailler ce jour là comme les autres; le pasteur Thunberg était le seul dont j'ai entendu dire qu'il donnait de l'argent pour manger à ces esclaves le dimanche aussi bien que les autres jours, cependant ils devaient travailler jusqu'à 8h ou bien 2 heures le matin.
Leurs vêtements aussi sont de faible valeur : un esclave au travail ne possède souvent pas plus que quelques vieux pantalons et un chapeau déchiré, tout le reste du corps est nu; une esclave utilise une petite jupe ou un morceau d'étoffe qu'elle noue sur ses reins et tire ensuite jusque sur ses genoux ; ceci constitue toute leur parure, par chance le climat et le superflu ne nécessitent pas davantage ; mais leur corps nu est soumis à plusieurs difficultés, telle que d'être pendant le travail piqué et déchiré par plusieurs espèces de plantes épineuses, ou bien brûlé par le suc de l'arbre Mancenillier vénéneux qui, s'il touche le corps nu, ronge et brûle comme un acide.
Les esclaves qui servent à l'intérieur de la maison sont pourvus de vêtements quelque peu meilleurs et on les nourrit mieux que ceux que j'ai nommés précédemment.
On appelle nègres libres des gens qui, soit ont acheté eux-même leur liberté, soit se la sont vu accorder par leur propriétaire, soit aussi se sont mélangés avec des gens de race blanche, si bien que leurs enfants, après plusieurs générations, ont le même statut et les mêmes droits que les blancs.
En regard du métissage, ils reçoivent plusieurs noms différents, suivant la couleur de leurs parents et le degré de leur génération et de leur naissance, ce dont on peut apprendre ce qui suit.
Sambo ou câpre de négresse et de mulâtre.
Mulâtre - négresse - blanc.
Métif - mulâtre - blanc.
Quarteron ou mamelouque - métif - blanc.
Griffe - métif - mulâtre.
Quinteron - mamelouque - blanc.
Blanc - quinteron - blanc.
Bien que les trois derniers degrés de couleur soient aussi blancs et parfois plus blancs que bien des Européens, ils ne comptent quand même pas, selon Le Code de lois de la Martinique, pour faire des Blancs et ne peuvent donc pas selon la loi sus-nommée jouir des mêmes privilèges que ceux qui sont véritablement blancs ou nés de parents européens.
Les Blancs sont les gens qui détiennent le plus de pouvoir et qui dominent les Noirs, ce pourquoi j'ai l'intention d'en parler plus longuement ainsi que de leurs conditions de vie et de leurs moeurs.
Dernière modification par S:t Barthélemysällskapet le 20 juin 2011 23:28, modifié 2 fois.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 10 juin 2011 22:14

pour la suite je n'ai pas de retranscription... :(

fin p. 50 début p. 56, il est souvent question d'esclaves n'est-ce pas ? et plus directement encore à la fin de ces pages citées (p. 55 -56), pourriez-vous me donner une petite idée de ce dont il est question ? il y a peut-être là des passages dignes d'une traduction ? les deux derniers paragraphes ? :P

fin p. 50 :
Image

p. 51 :
Image

p. 52 :
Image

p. 53 :
Image

p. 54 :
Image

p. 55 :
Image

début p. 56 :
Image

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par JacquesG » 13 juin 2011 09:04

Bon, voilà en gros de quoi ça cause :

p50 : engins de transport et outils agricoles, chemins
p51 : suite ; outils pour les plantations ; lois suédoises et antillaises, gouverneur et justicier ; lois selon lesquelles les esclaves étaient punis (passage intéressant !)
p52 : suite avec beaucoup de détails
p53 : suite et fin ; "pilori", avec force détails ; karbas (sorte de verge)
p54 : suite ; dédommagement du propriétaire en cas de condamnation à mort de l'esclave ; ce pourquoi les esclaves étaient châtiés ; plaisirs (distractions), concerne évidemment les blancs.
p55 : suite : billard, danse ; les esclaves dansent aussi, détails
p56 : suite (instruments qui accompagnent la danse)

Il y a donc plusieurs passages qui peuvent être intéressants pour votre travail ! :wink:

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 13 juin 2011 18:42

en effet...

s'agissant des p51: lois suédoises et antillaises, gouverneur et justicier; lois selon lesquelles les esclaves étaient punis - p52: suite avec beaucoup de détails - p53: suite et fin : il faudrait peut-être jeter au préalable un petit coup d'oeil au "code Von Rosenstein" pour vérifier s'il y aurait des éléments "nouveaux" qui mériteraient en ce cas une traduction ? à priori non ?
de même pour p54: suite ; dédommagement du propriétaire en cas de condamnation à mort de l'esclave; ce pourquoi les esclaves étaient châtiés ;
sachez par ailleurs que ce "«Code noir» suédois" n'a pour l'heure jamais été traduit... en suédois :|

p53 : suite et fin ; "pilori", avec force détails ; karbas (sorte de verge) et p54 : suite : mériterait sans doute une traduction ? :P

p55 : suite : billard, danse ; les esclaves dansent aussi, détails et p56 : suite (instruments qui accompagnent la danse) : aussi ? :P

je vous laisse juge... :wink:

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par JacquesG » 14 juin 2011 08:42

Vous me confiez une lourde responsabilité ! :oops:

p51
Tout ce qui poussait dans les plantations était transporté par les esclaves, si bien qu'aucun engin de transport n'était nécessaire.

La loi selon laquelle tout était jugé et décidé, y compris lorsqu'il s'agissait d'affaires suédoises (?), était la loi suédoise. Certaines affaires cependant étaient jugées selon la loi des Antilles, la coutume ou les accords avec les iles voisines, ainsi qu'après entente avec les voisins. [Le Gouverneur était le juge suprême ; un justicier intervenait aussi, envoyé par Stockholm.]
La loi selon laquelle les nègres étaient punis, presque chaque propriétaire avait la sienne propre ; il avait le droit de traiter ses esclaves selon son bon vouloir et sa conscience. Il arrive souvent que, lorsqu'un esclave meurt de faim, est contraint de travailler trop dur ou reçoive des châtiments quotidiens, il essaye de s'échapper ; alors son propriétaire, s'il le retrouve, a le droit de le punir à sa guise.

Dans la marge de ce dernier § il y a écrit quelque chose que je ne déchiffre pas (encore) bien.

Je continue comme ça ? :roll:

EDIT :mrgreen: : j'avais oublié de traduire le passage entre [...] !
Dernière modification par JacquesG le 17 juin 2011 09:04, modifié 1 fois.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 14 juin 2011 14:46

manifestement il n'est pas question de la loi publiée par von Rosenstein l'année précédente... dans ce cas oui, il serait bon de "continuer comme ça" 8)

dans la marge, vous voulez dire les annotations ? c'est étonnant car elles ont l'air tronquées ! :?

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par JacquesG » 14 juin 2011 21:09

Pas beaucoup, il manque seulement une ou deux lettres.

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 14 juin 2011 23:08

tout de même assez surprenant, il s'agit clairement d'une écriture manuscrite à l'encre faite sur le livre même... on se demande bien où sont passées les "une ou deux lettres manquantes" à "chaque" ligne... :?

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par JacquesG » 15 juin 2011 09:02

S:t Barthélemysällskapet a écrit :tout de même assez surprenant, il s'agit clairement d'une écriture manuscrite à l'encre faite sur le livre même... on se demande bien où sont passées les "une ou deux lettres manquantes" à "chaque" ligne... :?
Sur la page 51 et la page 53, elles semblent coupées, mais pas sur la page 54 ! Problème de reliure ?
Vous ne pensez pas que l'auteur ait pu corriger son texte ?
Ou s'agit-il des annotations d'un lecteur ?

Suite de la traduction :
p 52
Le propriétaire pose sur l'esclave un grand carcan de fer qui y est fixé avec un lourd cadenas autour du cou, et alors soit il laisse un ou plusieurs le tenir (pas clair !), soit il l'attache à un mur ou à un piquet, il le déshabille et il le bat avec une verge de cuir noué, à même le corps (?), aussi longtemps qu'il en a la force et que dure sa colère. L'esclave va ensuite plus ou moins longtemps au travail, et est tourmenté jour et nuit soit par des anneaux de fer, soit par un collier de fer avec de longs crochets saillants. Des anneaux de fer aux jambes ne sont pas inhabituels non plus. / Les propriétaires qui ne veulent pas punir eux-mêmes leurs esclaves, les font conduire au garde (vakt ?), où il sont mis en prison pour y attendre leur peine, qui est proportionnée aux déclarations du propriétaire et aux infractions de l'esclave ; la punition se passe la plupart du temps de la manière suivante.
(à suivre)

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 15 juin 2011 18:04

JacquesG a écrit :
S:t Barthélemysällskapet a écrit :tout de même assez surprenant, il s'agit clairement d'une écriture manuscrite à l'encre faite sur le livre même... on se demande bien où sont passées les "une ou deux lettres manquantes" à "chaque" ligne... :?
Sur la page 51 et la page 53, elles semblent coupées, mais pas sur la page 54 ! Problème de reliure ?
Vous ne pensez pas que l'auteur ait pu corriger son texte ?
Ou s'agit-il des annotations d'un lecteur ?
p. 54 le début des phrases m'a l'air coupé aussi, non ?
annotations portées avant que les pages aient été découpées et reliées... ?
mystère !

et comme autre curiosité dans cet exemplaire il y a aussi ce texte manuscrit en (vieux) français tout à la fin...
Image

Avatar de l’utilisateur
JacquesG
Suédonaute Permanent
Suédonaute Permanent
Messages : 3127
Inscription : 02 janv. 2005 15:01
Niveau de suédois : Avancé
Localisation : Dijon, France
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par JacquesG » 17 juin 2011 09:25

Suite :

Le criminel est étendu à terre à plat ventre, on lui attache les mains à la roue d'un canon, les pieds sont étendus et fixés à un second pieu qui est fiché en terre, les vêtements sont enlevés jusqu'à dénuder complètement le corps, celui qui doit le frapper a un fouet avec un manche court ; mais le xxx et la lanière est/sont longues de 6 ou 7 aunes; il se place à quelque distance et fait claquer son fouet sur le corps nu de l'esclave ; chaque coup
p53
claque comme un coup de feu et de grands morceaux de peau et de chair sont souvent détachés du corps ; l'esclave subit 30, 50 ou 100 coups de fouet, suivant la gravité de son crime. (courte inscription manuscrite)
Le pilori (piquet de la honte) auquel les esclaves et les nègres sont attachés pour y rester une ou plusieurs heures sous les yeux de la foule qui les "abomine", n'était pas loin du Vakt (poste de garde ?) ou de l'endroit où ce qui précède se déroulait ;
(à suivre)
Pour tout ce qui est manuscrit, je verrai après...

S:t Barthélemysällskapet
Suédonaute accro
Suédonaute accro
Messages : 1020
Inscription : 09 févr. 2007 12:08
Contact :

Re: Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi

Message par S:t Barthélemysällskapet » 17 juin 2011 15:52

JacquesG a écrit :Pour tout ce qui est manuscrit, je verrai après...
à vous de juger si ça en vaut vraiment le coup, si ça apporte vraiment quelque chose :wink:

Répondre

Revenir à « Saint Barthélemy »